RODO

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobranowicach z siedzibą; Dobranowice 121, 32-020 Wieliczka zwanego dalej „Administratorem”

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod2@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 693-337-954

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe w celu

 • Wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w szczególności w:
 • Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Niezbędności podjęcia i wykonywania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
 • Promocji oferty Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności Pani/Pana dziecka poprzez rozpowszechnianie wizerunku i/lub prac plastycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy wizerunek jest rozpowszechniany jedynie jako szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 • Ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym,  firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora – Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit c  – niezbędność przetwarzania do realizacji zadań: dydaktycznych, opiekuńczych oraz wychowawczych, dobrowolne w przypadku:

 • przetwarzania na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody,
 • podjęcia i realizacji umowy,

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały profilowaniu za wyjątkiem procesu naboru do oddziału przedszkolnego to znaczy system informatyczny będzie automatycznie sumował punkty oraz generował listy osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.