Ogłoszenie wyników rekrutacji

Szanowni Rodzice!

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, w związku z zagrożeniem epidemicznym, informacja o wynikach rekrutacji dostępna jest od dnia 30 kwietnia br. od godz. 12.00 po zalogowaniu na swoje konto do systemu naborowego pod adresem strony

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News

albo bezpośrednio w przedszkolu / szkole poprzez kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego dokonywane jest przez złożenie „Deklaracji
w sprawie korzystania z usług przedszkola” w placówce wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Deklarację” należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu.

Wzory „Deklaracji” dostępne są na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

Niezłożenie „Deklaracji” w terminie od 4 do 6 maja br. jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej /punkcie przedszkolnym.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 8 maja br. od godz. 12.00.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata kierowany do komisji rekrutacyjnej oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kierowane do dyrektora przedszkola/szkoły należy złożyć zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej
(np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego) na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły,
w terminach określonych Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Potwierdzanie woli do pobrania